Propozície na rok 2024

Ondavský cyklomaratón - preteky na horských bicykloch

Organizátori Ondavského cyklomaratónu si vyhradzujú právo zmeny termínu pretekov alebo ich zrušenie po náležitom upozornení cyklistickej verejnosti. Niektoré informácie môžu byť doplnené či zmenené.

Usporiadateľ: Mesto Stropkov, NO-TAK bike team Stropkov a  Cyklisticka liga Stropkov

Dátum konania: 13. 7. 2024

Štart: Námestie SNP v Stropkove

Cieľ: areál Pod vlekom

Odrieknutie a zrušenie pretekov:

Preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 2 týždne pred konaním pretekov. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci (napr.: epidémia, živelná pohroma a pod.). O odrieknutie pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonicky, alebo e-mailom.

 

 

Meranie času:

Plus Casomier VRL o.z.

Prihlášky pretekov:
Pretekár, ktorý chce v pretekoch štartovať, je povinný sa v uvedenom termíne riadne prihlásiť.
Prihlasovanie na preteky sa realizuje pomocou prihlasovacieho linku na https://pretekaj.sk/ondavskycyklomaraton

Každý pretekár je povinný prihlásiť sa do príslušnej kategórie podľa svojho veku a pohlavia. V prípade nesprávneho zaradenia do kategórie je možné pretekára diskvalifikovať. Prehlasovanie na inú trasu v deň pretekov je možné iba so súhlasom usporiadateľa pretekov. Prehlásiť sa je možné iba raz.
Pre účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
Zrušenie prihlášky pretekára sa rieši individuálne s usporiadateľom pretekov.
Cyklista, ktorý nebol prihlásený na preteky a nemá štartovné číslo, nie je účastníkom Ondavského cyklomaratónu. Za riadne zaregistrovaného sa cyklista pokladá po prijatí platby a udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Trate:

Trať GREEN 43 km, prevýšenie 1100 m

Trať BLUE - 16 km, prevýšenie 382 m

Kategória E-Bike jedine trať GREEN.

Prezentácia:

Začiatok prezentácie v sobotu 13. 7. 2024 o 8:00 h na Námestí SNP v Stropkove.
Koniec prezentácie pre trate BLUE o 10:00 h, GREEN o 10:15 h.

GPS: N 49°12'09.3" E 21°39'11.1“

Štart: Námestie SNP, Stropkov

Trať Blue (16 km) – 10:30 h

Trať GREEN (43 km) – 10:45 h

Cieľ:
Stropkov, areál Pod vlekom

Vyhlásenie výsledkov:
Na Námestí SNP cca o 14:00 h.

pre okruh GREEN (43 km)

Muži 18 - 39 rokov
Muži 40 - 49 rokov
Muži 50 - 59 rokov
Muži 60 a viac rokov
Ženy 18 - 39 rokov
Ženy 40 a viac rokov

E-Bike – bez vekovej kategórie

pre okruh BLUE (16 km)

Muži 15 - 18 rokov
Muži 19 - 39 rokov
Muži 40 - 49 rokov
Muži 50 - 59 rokov
Muži 60 a viac rokov
Ženy 15 - 18 rokov
Ženy 19 - 39 rokov
Ženy 40  a viac rokov

Horská  prémia:  

Pri turistickej chate KST Slávia Stropkov.

Získajú ju prví pretekári v obidvoch tratiach a prvý pretekár v kategórií E-bike.

Štartovné:

22 € – pri úhrade do 28. 6. 2024 – s nárokom na suvenír (funkčné tričko s logom)
25 €
– pri úhrade do 10. 7. 2024 – bez nároku na suvenír (funkčné tričko s logom)
30 €
– pri úhrade počas prezentácie v deň štartu – bez nároku na suvenír (funkčné tričko s logom).


V cene štartovného je: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, WC na námestí, sprchy (ZŠ Konštantínova), vstup do Krytej plavárne (ZŠ Konštantínova ), zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, tombola.

Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného!

Detské preteky:

V sobotu, 13. 7. 2024 od 11:00 h sú pripravené cyklosúťaže pre deti:
Deti do 4 rokov súťaž na bicykloch a odrážadlách v jazde priamo,
pre deti od 5 – 6 rokov súťaž na bicykloch v jazde slalom na čas.
Deti musia mať počas pretekov na hlave ochrannú prilbu.
Počas celého podujatia budú pre deti pripravené cyklistické drevené prekážky – mostíky a duny, na ktorých si môžu do sýtosti zajazdiť.
Registrácia na cyklosúťaže pre deti je v deň pretekov, v areáli pretekov (Námestie SNP Stropkov).

Mapka spŕch a vstupu do Krytej plavárne :

Ceny:
Vecné ceny dostanú prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Losovanie tomboly s hodnotnými cenami bude po vyhlásení výsledkov.

Podmienky účasti:
Prilba na hlave počas celých pretekov je povinná.
Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Preteká sa na vlastné nebezpečie.
Pretekár je povinný brať ohľad na životné prostredie, nesmie odhadzovať žiaden odpad mimo miest na to určených (vyznačené okolie občerstvovacích a servisných zón). V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.

Pretekár:

Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate.
Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov pretekov.
Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný.
Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí
Je zakázané užívať zakázané dopingové látky (podľa predpisov UCI a SZC).
Je zakázané prijímať pomoc druhej osoby v podobe tlačenia, ťahania, alebo výmeny celého bicykla.
Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
Pretekár nesmie tabuľku so štartovným číslom rezať, strihať, ani iným spôsobom upravovať.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátora a štátnych orgánov.
Pretekár nesmie štartovať z iného miesta, než z miesta na to určeného (napr. pred štartovou páskou, vedľa vyhradeného priestoru a pod.) Porušenie tohto článku bude predmetom diskvalifikácie pretekára.
Pretekár bude klasifikovaný za podmienky, že prešiel celú trať, že bol zaznamenaný na kontrolných bodoch a prešiel cieľom (a všetkými stanovenými prejazdovými kontrolami) v časovom limite stanovenom organizátorom (najneskôr však v trojnásobnom čase ako víťaz).
Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie.

Odstúpenie počas pretekov:
Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov.

Diskvalifikácia:
Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas pretekov, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas pretekov - je to dôvod na diskvalifikáciu.

Zdravotné zabezpečenie:
Počas pretekov bude zabezpečená lekárska zdravotná pomoc.

Všeobecne:

Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky. Každý účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky!

Mesto Stropkov, NO-TAK bike team Stropkov, Cyklisticka liga Stropkov.