Propozície na rok 2022

Ondavský cyklomaratón - preteky na horských bicykloch

Organizátori Ondavského cyklomaratónu si vyhradzujú právo zmeny termínu pretekov alebo ich zrušenie po náležitom upozornení cyklistickej verejnosti. Niektoré informácie môžu byť doplnené alebo zmenené.

Usporiadateľ: Mesto Stropkov, NO – TAK bike team Stropkov
Dátum konania: Sobota 9. 7. 2022

Odrieknutie a zrušenie pretekov:
Preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 2 týždne pred konaním pretekov. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci (napr.: epidémia, živelná pohroma a pod.).
O odrieknutie pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonicky, alebo e-mailom.

Meranie času:

Prihlášky pretekov:
Pretekár, ktorý chce v pretekoch štartovať, je povinný sa v uvedenom termíne riadne prihlásiť.
Prihlasovanie na preteky sa realizuje pomocou prihlasovacieho formulára na www.ondavskycyklomaraton.sk. Po prihlasení obdrží pretekár emailom vyplnenú prihlášku, ktorú si vytlačí, podpíše a odovzdá pri registrácií v deň pretekov. Každý pretekár je zodpovedný za správne a úplne vyplnenú registráciu na www.ondavskycyklomaraton.sk. Bez úplne vyplnených všetkých údajov nebude prihláška akceptovaná. V prípade nesprávne alebo neúplne vyplnených údajov sa pretekár vystavuje riziku, že jeho výsledok nebude započítaný do celkového výsledku pretekov.
Každý pretekár je povinný prihlásiť sa do príslušnej kategórie podľa svojho veku a pohlavia. V prípade nesprávneho zaradenia do kategórie je možné pretekára diskvalifikovať. Prehlasovanie na inú trasu v deň pretekov je možné iba so súhlasom usporiadateľa pretekov. Prehlásiť sa je možné iba raz.
Pre účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.
Zrušenie prihlášky pretekára sa rieši individuálne s usporiadateľom pretekov.
Cyklista, ktorý nebol prihlásený na preteky a nemá štartovné číslo, nie je účastníkom Ondavského cyklomaratónu.

Trasy:
Trasa RED - 65
 km červená
Terén tejto trasy je lesný a lúčny, vhodný pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.

Trasa GREEN - 35 km zelená
Terén tejto trasy je lesný a lúčny, vhodný pre horské bicykle. Pretekár na tejto trase musí mať kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel.


Trasa BLUE -
18 km modrá
Táto trasa je prevažne cestná s krátkym lesným terénom. Je vhodná pre pretekárov s malou skúsennosťou a fyzickou prípravou. Taktiež je vhodná pre pretekárov od 15 rokov. Na túto trasu je možné použíť horský, ale aj trekingový bicykel.

Prezentácia:

Začiatok prezentácie v sobotu 9. 7. 2022 o 8:00 h na Námestí SNP v Stropkove.
Koniec prezentácie pre trate RED, GREEN o 10:00 a BLUE o 10:30 h.

GPS: N 49°12'09.3" E 21°39'11.1"
K prezentácii je potrebné priniesť so sebou podpísanú prihlášku!


Štart:  

10:30 h pre okruh RED (65 km)
10:30 h pre okruh GREEN (35 km)
11:00 h pre okruh BLUE (18 km)

Cieľ:
Stropkov, Námestie SNP

Vyhlásenie výsledkov:
V priestoroch cieľa cca o 15:00 – 15:30 h

Kategórie:
pre okruh RED
 
(65km)
Muži 18 - 39 rokov
Muži 40 - 49 rokov
Muži 50 a viac rokov
Ženy 18 - 39 rokov
Ženy 40 a viac rokov


pre okruh GREEN (35 km)
Muži 18 - 39 rokov
Muži 40 - 49 rokov
Muži 50 - 59 rokov
Muži 60 a viac rokov
Ženy 18 - 39 rokov
Ženy 40 a viac rokov


pre okruh BLUE
(18 km)
Muži 15 - 18 rokov
Muži 19 - 39 rokov
Muži 40 - 49 rokov
Muži 50 - 59 rokov
Muži 60 a viac rokov
Ženy 15 - 18 rokov
Ženy 19 - 39 rokov
Ženy 40  a viac rokov

Horská  prémia:  

Pri turistickej chate KST Slávia Stropkov.
Získajú ju prví pretekári vo všetkých okruhoch.


Štartovné:

15 € – pri úhrade do 24. 6. 2022 – s nárokom na suvenír (funkčné tričko s logom)
15 € – pri úhrade do 8. 7. 2022 – bez nároku na suvenír (funkčné tričko s logom)
18 € – pri úhrade počas prezentácie v deň štartu – bez nároku na suvenír ( funkčné tričko s logom ) .

V cene štartovného je: štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, sprchy (3ZŠ Konštantínová), zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, tombola.

Za prihláseného ste považovaný, až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Platobné údaje:
Banka: Fio banka, a. s.
IBAN: SK34 8330 0000 0023 0118 4607
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 
Detské preteky:

V sobotu, 9. 7. 2022 od 11:00 h sú pripravené cyklosúťaže pre deti:
Deti do 4 rokov súťaž na bicykloch a odrážadlách v jazde priamo,
pre deti od 5 – 6 rokov súťaž na bicykloch v jazde slalom na čas.
Deti musia mať počas pretekov na hlave ochrannú prilbu.
Počas celého podujatia budú pre deti pripravené cyklistické drevené prekážky – mostíky a duny, na ktorých si môžu do sýtosti zajazdiť.
Registrácia na cyklosúťaže pre deti je v deň pretekov, v areáli pretekov (Námestie SNP Stropkov).
Mapka spŕch:
Ceny:
Vecné ceny dostanú prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Losovanie tomboly s hodnotnými cenami bude po vyhlásení výsledkov.

Podmienky účasti:


Prilba na hlave počas celých pretekov je povinná.
Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené. Preteká sa na vlastné nebezpečie.
Pretekár je povinný brať ohľad na životné prostredie, nesmie odhadzovať žiaden odpad mimo miest na to určených (vyznačené okolie občerstvovacích a servisných zón). V prípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný.

Pretekár:

Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate.
Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov preteku.
Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný.
Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí
Je zakázané užívať zakázané dopingové látky (podľa predpisov UCI a SZC).
Je zakázané prijímať pomoc druhej osoby v podobe tlačenia, ťahania, alebo výmeny celého bicykla.
Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
Pretekár nesmie tabuľku so štartovným číslom rezať, strihať, ani iným spôsobom upravovať.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátora a štátnych orgánov.
Pretekár nesmie štartovať z iného miesta, než z miesta na to určeného (napr. pred štartovou páskou, vedľa vyhradeného priestoru a pod.) Porušenie tohto článku bude predmetom diskvalifikácie pretekára.
Pretekár bude klasifikovaný za podmienky, že prešiel celú trať, že bol zaznamenaný na kontrolných bodoch a prešiel cieľom (a všetkými stanovenými prejazdovými kontrolami) v časovom limite stanovenom organizátorom (najneskôr však v trojnásobnom čase ako víťaz).
Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

Odstúpenie počas preteku:
Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov.

Diskvalifikácia:
Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas pretekov, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas pretekov - je to dôvod na diskvalifikáciu.

Zdravotné zabezpečenie:
Počas pretekov bude zabezpečená lekárska zdravotná pomoc.

Všeobecne:
Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky. Každý účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky!

Mesto Stropkov, NO-TAK bike team Stropkov


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.